Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het bezoek en gebruik van www.alcoholdrugsenrecht.nl (hierna: alcoholdrugsenrecht.nl) als op de via alcoholdrugsenrecht.nl aangeboden informatie. Door gebruikmaking van alcoholdrugsenrecht.nl wordt u geacht van de gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard, disclaimer.

Alcoholdrugsenrecht.nl
Alcoholdrugsenrecht.nl is een initiatief en de domeinnaam van de besloten vennootschap Tump B.V., statutair gevestigd te Den Haag en met het KvK-nummer 51940787 (hierna: ‘Tump B.V.’). Directeur-grootaandeelhouder van Tump B.V. is O. Diels, tevens directeur-grootaandeelhouder van de besloten vennootschap Diep Advocaten B.V.

Naast het geven van algemene informatie, verwijst alcoholdrugsenrecht.nl rechtzoekende gebruikers van de website (hierna: ‘(de) rechtzoekende(n)’) door naar bij alcoholdrugsenrecht.nl aangesloten en in de regio van de rechtzoekende gevestigde advocatenkantoren en juridisch adviseurs, die ieder voor zich en onder eigen naam praktijk voeren (hierna: ‘de deelnemende advocaat(en) en jurist(en)’). De deelnemende advocaten en juristen betalen Tump B.V. hiervoor een maandelijkse fee. Elk advocatenkantoor staat onder toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Tump B.V. is op geen enkele wijze partij bij overeenkomsten die tot stand komen tussen de gebruiker van alcoholdrugsenrecht.nl en de deelnemende advocaten of juristen, en kan niet (mede) aansprakelijk gehouden worden voor door de deelnemende advocaten of juristen veroorzaakte schade. Evenmin brengt het middels alcoholdrugsenrecht.nl verzenden en/of ontvangen van informatie een relatie tussen Tump B.V. en de gebruiker van alcoholdrugsenrecht.nl tot stand.

Informatie(gebruik) en aansprakelijkheid
De op alcoholdrugsenrecht.nl aangeboden informatie is van algemene aard en is niet bedoeld als professioneel (juridisch) advies. Hoewel ernaar gestreefd wordt juiste en actuele op alcoholdrugsenrecht.nl aan te bieden en de aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, staat Tump B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit ervan. Aan de op alcoholdrugsenrecht.nl aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Tump B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van die informatie of de website. Evenmin aanvaardt Tump B.V. aansprakelijkheid voor het niet juist functioneren van alcoholdrugsenrecht.nl en de veiligheid ervan. Gebruikmaking van de informatie op alcoholdrugsenrecht.nl is op eigen risico.

Gerelateerde websites
Alcoholdrugsenrecht.nl bevat hyperlinks naar websites die niet door Tump B.V. worden beheerd of niet onder zeggenschap van Tump B.V. staan. De links zijn uitsluitend in het kader van dienstverlening opgenomen en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Tump B.V. Tump B.V. is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (het gebruik van) de inhoud deze websites en staat niet garant voor de beschikbaarheid ervan. Evenmin is Tump B.V. verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites die een link naar alcoholdrugsenrecht.nl bevatten.

Computerstoringen
Tump B.V. is niet aansprakelijk voor falen, storingen, moeilijkheden, onderbrekingen of andere technische mankementen (zoals maar niet beperkt tot virussen) van alcoholdrugsenrecht.nl en/of die door het gebruik van (links op) alcoholdrugsenrecht.nl (kunnen) ontstaan.

Communicatie
Alcoholdrugsenrecht.nl / Tump B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails, contactformulieren, Whatsapp- of telefoonberichten (tijdig) worden verwerkt. Evenmin kan de veiligheid van deze communicatiemiddelen volledig worden gegarandeerd. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging met alcoholdrugsenrecht.nl / Tump B.V. te corresponderen wordt dit risico door de gebruiker van alcoholdrugsenrecht.nl aanvaard.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op de teksten en afbeeldingen op alcoholdrugsenrecht.nl berust bij Tump B.V. of derden die dit (beeld)materiaal beschikbaar aan Tump B.V. hebben gesteld. Vermenigvuldiging of openbaarmaking in welke vorm dan ook is uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Tump B.V. toegestaan. Voorts is het slechts toegestaan de informatie op alcoholdrugsenrecht.nl voor eigen, niet commerciële, doeleinden te gebruiken.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden
Tump B.V. behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op alcoholdrugsenrecht.nl gepubliceerd.

Toepasselijk recht
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd.