IK BEN VERSLAAFD

 

Een verslaving aan alcohol en/of drug kan problemen veroorzaken op het werk.

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Maar ook u heeft verplichtingen.

Alcohol- en drugsprotocol

 

Op welke wijze uw werkgever bij alcohol- en/of drugsgebruik handelt en welke arbeidsrechtelijke sancties uw werkgever in welke situaties tot zijn beschikking heeft, kan beschreven staan in (bijvoorbeeld) een alcohol- en drugsprotocol. Ook staat hier veelal beschreven welke hulp uw werkgever u bieden kan.

 

Is sprake van alcohol en/of drugsgebruik, dan is het goed na te gaan of en zo ja, welke regels uw werkgever hierover opgesteld heeft.

 

Heeft uw werkgever het (arbeidsrechtelijk) beleid omtrent alcohol- en/of drugsgebruik niet beschreven, dan betekent dit overigens niet dat uw werkgever geen arbeidsrechtelijke sancties kan en soms moet toepassen.

 

Ga het gesprek aan

 

Het is belangrijk om signalen van de werkgever met betrekking tot uw verslaving serieus te nemen. Dit zijn tekenen dat uw verslaving een probleem op het werk veroorzaakt, met mogelijke gevolgen voor uw baan. Denk daarom niet te licht of makkelijk over waarschuwingen en ga het gesprek met uw werkgever aan. Speel daarbij open kaart, bespreek wat u aan uw verslaving wilt doen en maak hier afspraken over. Doorgaans zult u hulp nodig hebben. Vraag uw werkgever hierom.

 

Omdat een alcohol- en/of drugsverslaving aangemerkt wordt als ziekte, wordt onder meer van uw werkgever verlangd dat hij u de kans biedt beter te worden en voldoende maatregelen treft om dit mogelijk te maken.

Alcohol- en/of drugstest

 

Mogelijk verlangt de werkgever dat een alcohol- en/of drugstest afgenomen wordt.

 

Het afnemen van een alcohol- en/of drugstest is op grond van de privacywetgeving alleen toegestaan als daar een wettelijke grondslag voor is. Buiten de bestaande wettelijke regelingen voor deelnemers aan het wegverkeer, treinmachinisten, boordpersoneel van vliegtuigen, schippers en loodsen, is het een werkgever dan ook niet toegestaan werknemers te onderwerpen aan een alcohol- en/of drugstest.

 

Dit neemt niet weg dat de bedrijfsarts onder voorwaarden, waaronder een geldend een alcohol- en drugsprotocol, bevoegd en bereid kan zijn een alcohol- en/of drugstest af te nemen. Zie het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.

Bedrijfsarts

 

Bestaat het vermoeden dat u verslaafd bent, dan wordt de bedrijfsarts ingeschakeld om dit te beoordelen. Een verslaving wordt namelijk aangemerkt als ziekte. De bedrijfsarts beoordeelt de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid en welke op herstel gerichte re-integratiemaatregelen door zowel u als uw werkgever moeten worden genomen.

 

Bij de specifieke behandeling van de verslaving, is de bedrijfsarts de verbindende schakel tussen uw werkgever en de betrokken instantie.

Verplichtingen werkgever

 

Heeft de bedrijfsarts vastgesteld dat sprake is van een verslaving aan alcohol- en/of drugs,  dan wordt van uw werkgever verlangd dat hij u waarschuwt voor de mogelijke (arbeidsrechtelijke) gevolgen.

 

Ook wordt van de werkgever verwacht dat hij u de kans biedt beter te worden en hier afdoende maatregelen voor te treffen, ofwel een re-integratietraject te starten.

 

Onderdeel van het re-integratietraject kan zijn het met u sluiten van een behandelovereenkomst, waarin onder meer opgenomen is:

  • de aanleiding voor het sluiten van de overeenkomst;

  • de periode waarvoor de overeenkomst wordt gesloten en het in die periode van toepassing zijnde sanctiebeleid;

  • afspraken rondom de behandeling;

  • gedurende het behandelingsproces te verrichten werkzaamheden;

  • momenten waarop tussentijdse geëvalueerd wordt;

  • (arbeidsrechtelijke) gevolgen voor het niet nakomen van de gemaakte afspraken;

  • vooruitzichten na afloop van de periode.

Verplichtingen werknemer

 

Meldt u zich ziek dan moet dat volgens de geldende verzuimvoorschriften. Dit betekent onder meer dat dat u zich tijdig ziekmeldt bij de daarvoor aangewezen persoon, bereikbaar bent, afspraken met de bedrijfsarts nakomt en gevolg geeft aan zijn / haar aanwijzingen.

 

Daarnaast bent u gehouden mee te werken aan een behandeling om van uw verslaving af te komen. Gelet op het recht van vrije artsenkeuze, het recht op integriteit van het menselijk lichaam en het recht op privacy, heeft u in principe de vrijheid zelf voor een behandelmethode te kiezen.

Is er voor een behandelmethode gekozen, dan wordt van u verwacht dat u zich inzet om te behandeling te laten slagen. Een tijdelijke terugval in de verslaving betekent niet per definitie dat uw werkgever u mag ontslaan. Dit is afhankelijk van de omstandigheden.

Heeft u echter eenmaal voor een bepaalde behandelmethode gekozen en blijkt die methode niet effectief, dan kan onder omstandigheden niet van de werkgever worden verwacht het effect van een volgende behandelmethode af te wachten.

Meer informatie of advies? Onze advocaten staan voor u klaar.

Stuur een e-mail naar

info@alcoholdrugsenrecht.nl

Stuur een Whatsapp-bericht

06 – 81 24 11 07

Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Maak een afspraak voor een gratis gesprek.

Klik hier voor onze diensten